plakat


 

KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW ZLOTU

Organizatorzy zlotu przypominają wszystkim uczestnikom i gościom imprezy o konieczności przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zakazu propagowania ustrojów totalitarnych oraz zakazu noszenia umundurowania wojskowego.

Zakaz propagowania faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych zawarty jest w art.256 kodeksu karnego. Uczestników imprezy interesować powinny zwłaszcza cytowane niżej paragrafy:

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.

§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w § 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o których mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie jest imprezą o charakterze historycznym i kolekcjonerskim, uczestników dotyczą zatem postanowienia § 3 – ale tylko w wyznaczonych granicach imprezy zlotowej oraz na trasach parad przewidzianych w programie.

Odnośnie noszenia umundurowania wojskowego obowiązuje Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części.

Rozporządzenie wylicza rodzaje mundurów i części umundurowania, których nie mogą nosić osoby, które nie są żołnierzami. Na liście są m.in. mundury galowe, wyjściowe, wieczorowe, polowe, ćwiczebne. Ale nie tylko. Dokument wymienia też elementy wchodzące w skład ubiorów np. czapkę rogatywkę, sznur galowy, furażerkę, beret, pas żołnierski, kombinezon czołgisty lub pilota. Obostrzenia te dotyczą tylko wzorów mundurów zatwierdzonych przez MON dla sił zbrojnych (wzory 92, 93, 2010). Nie dotyczą np. starszych wzorów (sprzed roku 1992) czy innych kupionych z demobilu (np. amerykańskich).

Kontrolą, czy dana osoba może chodzić w mundurze oraz nosić oznaki wojskowe, ma się zajmować Żandarmeria Wojskowa.

Przypominamy również, że zgodnie z cytowanymi niżej przepisami atr 61 Kodeksu Wykroczeń :

§ 1. Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa lub nosi odznaczenie, odznakę, strój lub mundur, do których nie ma prawa, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto ustanawia, wytwarza, rozpowszechnia publicznie, używa lub nosi: godło, chorągiew albo inną odznakę lub mundur, co do których został wydany zakaz, albo odznakę lub mundur organizacji prawnie nieistniejącej, albo odznakę lub mundur, na których ustanowienie lub noszenie nie uzyskano wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się przepadek wymienionych w tych przepisach przedmiotów, jak również innych przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia, takich jak pieczęcie, stemple, papier firmowy lub bilety wizytowe, choćby nie stanowiły własności sprawcy,
- Używanie obowiązujących aktualnie uniformów innych formacji mundurowych takich jak np. : Policja Państwowa, Straż Graniczna, Służba Celna jest karalne.


OPŁATY ZA STOISKA HANDLU MILITARIAMI

Powierzchnia stoiska Wysokość opłaty
4 x 3 m 450,00 zł + VAT
6 x 3 m 650,00 zł + VAT

ILOŚĆ KW X 72 H X 1,10 + 23% =  194,83 za 2 kW (minimalna moc prądu)

 

OPŁATY OD UCZESTNIKÓW ZLOTU

Uczestnik 50,00 zł
Dzieci do lat 10 zwolnione z opłaty
Pojazdy militarne zwolnione z opłaty
Pojazdy cywilne 50,00 zł
Przyczepy campingowe mieszkalne 50,00 zł