Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych

„Gąsienice i Podkowy” Borne Sulinowo

Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy" Borne Sulinowo

REGULAMIN
PRZEJAZDU KOLUMNY
PODCZAS PARADY POJAZDÓW MILITARNYCH PO
BORNEM SULINOWIE I OKOLICY

 1. Parada Kolumny Pojazdów Militarnych jest organiczną częścią imprezy –
  XVI Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie, a jej termin, czas i trasa, zawarte są w Programie Imprezy. Organizacją kolumny kieruje „Komendant Parady” wyznaczony przez organizatora.
 2. W kolumnie parady mogą wziąć udział wyłącznie pojazdy zakwalifikowane przez ORGANIZATORA jako pojazdy typowo militarne, oznakowane poprzez umieszczenie w widocznym miejscu nalepki z logiem zlotu i napisem: XVI Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy” Borne Sulinowo 15-18 sierpnia 2019 r.
 3. Warunkiem uczestnictwa w kolumnie jest posiadanie aktualnego badania technicznego pojazdu, dowodu zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego oraz posiadanie przez kierującego pojazdem ważnego prawa jazdy.
 4. Kolumna pilotowana jest przy użyciu dwu pojazdów wykonujących pilotaż, poruszających się na początku i końcu kolumny, wyposażonych zgodnie z przepisami § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie pojazdów wykonujących pilotaż.
 5. Organizator imprezy angażuje osobę mająca stosowne uprawnienia do wykonywania pilotażu kolumny pojazdów po drogach publicznych.
 6. Każdy uczestnik kolumny zobowiązany jest do zachowania w czasie przejazdu szczególnej ostrożności oraz poruszania się pojazdem z prędkością dostosowaną do pozostałych uczestników parady, jednakże nie większą niż dopuszczalna tj.- do 30 km/h.
 7. Każdy uczestnik kolumny zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do znaków, sygnałów i poleceń podawanych przez Pilotującego Kolumnę.
 8. Organizator parady dopuszcza przewóz osób postronnych w pojazdach militarnych (za zgodą i na odpowiedzialność właściciela pojazdu).
 9. Nie dopuszcza się przewozu osób postronnych na pancerzach pojazdów militarnych.
 10. Podczas przejazdu kolumny muszą być bezwzględnie przestrzegane wszystkie zasady zawarte w Ustawie „Prawo o ruchu drogowym”.
 11. Podczas przejazdu zabrania się zmiany miejsca w kolumnie, wyprzedzania pojazdu poprzedzającego jak również zajmowania pasa ruchu innego niż ten, po którym prowadzona jest kolumna. Wyjątkiem jest pojazd organizatora lub osoby przez niego wskazanej, o ile będzie to bezwzględnie konieczne.
 12. Podczas przejazdu każdy uczestnik ma obowiązek zachowania nawierzchni pasa ruchu po którym porusza się kolumna w stanie nienaruszonym.
 13. W przypadku uszkodzenia nawierzchni pasa drogowego lub urządzeń drogowych, będących następstwem przejazdu kolumny, winny uczestnik zobowiązany jest do pokrycia niezbędnych kosztów napraw.
 14. Każdy uczestnik ma obowiązek prowadzić pojazd tak, aby kolumna poruszała się w sposób najmniej uciążliwy dla innych użytkowników drogi oraz zapobiegać rozerwaniu kolumny – zabrania się utrzymywania nadmiernych odstępów między pojazdami jak również nieuzasadnionego warunkami ruchu kolumny zmniejszania, bądź zwiększania prędkości pojazdu.
 15. W przypadku awarii pojazdu zaistniałej podczas przejazdu kolumny, uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zasygnalizowania awarii, powiadomienia komendanta parady i o ile to możliwe, usunięcie pojazdu z pasa ruchu.
 16. Komendant parady ma prawo poprosić wytypowane osoby o udzielenie pomocy i pozostanie na miejscu zaistniałej awarii.
 17. W razie uzasadnionych podejrzeń organizator ma prawo poddać uczestnika kolumny badaniu na zawartość alkoholu we krwi.
 18. Wszelkie sporne kwestie rozstrzyga Komendant Parady w porozumieniu z Prezesem SMMHBS.
 19. Udział w kolumnie jest jednoznaczny ze znajomością regulaminu i zgodą na jego bezwzględne przestrzeganie.

ORGANIZATORZY