Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych

„Gąsienice i Podkowy” Borne Sulinowo

Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy" Borne Sulinowo

regulamin spotkania

REGULAMIN SPOTKANIA MIŁOŚNIKÓW POJAZDÓW MILITARNYCH
BORNE SULINOWO 2021

I. PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu o nazwie „Spotkanie Miłośników Pojazdów Militarnych Borne Sulinowo 2021”.

II. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin wydarzenia”
 2. Organizator –Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa.
 3. Współorganizator – Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.           
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która wykupiła bilet oraz otrzymała numerowany identyfikator w postaci opaski wydany po okazaniu biletu przed wejściem.
 5. Spotkanie – wydarzenie o nazwie „Spotkanie Miłośników Pojazdów Militarnych Borne Sulinowo 2021”
 6. Pojazdy wojskowe – pojazdy technicznie sprawne, nie zagrażające życiu i zdrowiu uczestników, które zostaną przez organizatora zakwalifikowane jako militarne.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Spotkanie Miłośników Pojazdów Militarnych odbywa się na wydzielonym i oznakowanym terenie przy ul. Towarowej w Bornem Sulinowie w terminie 12 do 15 sierpnia 2021 r.
 2. Spotkanie rozpoczyna się 12.08.2021r. o godzinie 9:00. Tę samą datę uznaje się za datę otwarcia terenu spotkania.
 3. Rozbicie podobozu na terenie Spotkania przed 12.08.2021r., godziną 9:00 nie jest możliwe.
 4. Uczestnikiem Spotkania może być osoba zdrowa, nie posiadająca objawów COVID-19.
 5. Uczestnikami spotkania mogą być pełnoletni posiadacze i pasażerowie pojazdów militarnych przyjmując:
  • pięć osób na pojazd osobowy i ciężarowy,
  • dwie osoby na motocykl,
  • dwie osoby na pojazd opancerzony lub gąsienicowy.

Na terenie Spotkania mogą znajdować się pojazdy cywilne (samochody osobowe, kampery, przyczepy campingowe), których właścicielami są wyłącznie osoby posiadające na terenie Spotkania minimum jeden pojazd militarny.

 1. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w imprezie wyłącznie pod opiekąosób pełnoletnich.
 2. Uczestnik Spotkania zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Podczas trwania Spotkania zakazane są wszelkie działania mogące kojarzyć się z propagowaniem ideologii nazistowskiej i komunistycznej.  Art. 256 Kodeksu Karnego:

§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.

 1. Nad porządkiem i bezpieczeństwem publicznym w czasie Spotkania Miłośników Pojazdów Militarnych czuwa powołana przez Organizatora agencja ochrony oraz służba porządkowa (Żandarmeria Zlotowa), współdziałająca w razie konieczności ze Strażą Miejską i Policją. Polecenia służb porządkowych wydane zgodnie z zakresem ich działania, muszą być bezwzględnie respektowane, pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w „Spotkaniu”.
 2. Na teren Spotkania wstęp mają wyłącznie Uczestnicy wraz ze swoimi pojazdami i sprzętem obozowym.
 3. Wszystkie namioty oraz pojazdy cywilne, które znajdują się na terenie obozowym muszą być zamaskowane kolorami militarnymi.
 4. Na terenie Spotkania zabrania się składowania materiałów pirotechnicznych, paliw oraz tankowania pojazdów.
 5. Na terenie Spotkania nie wolno bez zgody organizatorów prowadzić żadnych prac ziemnych (budowa okopów, ziemianek itp.).
 6. Na terenie ,,czołgowiska” przez cały czas trwania imprezy obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Po terenie wyznaczonym jako „czołgowisko” z torem przeszkód terenowych mogą poruszać się wyłącznie pojazdy zakwalifikowane przez organizatorów jako Pojazdy wojskowe, technicznie sprawne, nie zagrażające życiu i zdrowiu uczestników. Wjazd na “czołgowisko” dozwolony jest jedynie w godzinach 9.00 do 21.00.
 8. Ruchem pojazdów na „czołgowisku” zarządzają osoby wyznaczone przez organizatorów. Uczestnicy imprezy wjeżdżający na teren „czołgowiska” zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się wydawanym poleceniom.
 9. Zakazuje się prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Spotkania.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Spotkania z uzasadnionych powodów.
 11. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony
  do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 12. Organizator utrwala również przebieg Spotkania dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Organizatora.
 13. Każda osoba wykupując bilet i wchodząc na teren Spotkania zatwierdza znajomość niniejszego Regulaminu i potwierdza swoją tożsamość jako Uczestnik. Tym samym zgadza się na publikację i utrwalanie swojego wizerunku: na filmowanie oraz wykorzystanie tych ujęć do produkcji materiałów, a następnie rozpowszechnienie dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, bez możliwości ingerencji w jego formę.
 14. Wynikłe w czasie imprezy sprawy sporne między uczestnikami i przedstawicielami organizatorów rozstrzygane będą niezwłocznie przez urzędujących przedstawicieli Organizatora.
 15. Osoby winne rażącego naruszenia postanowień Regulaminu będą usunięte z terenu imprezy
REGULAMIN REŻIMU SANITARNEGO