Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych

„Gąsienice i Podkowy” Borne Sulinowo

Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy" Borne Sulinowo

Regulamin terenu imprezy masowej

REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ

XVI Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych 15-18 sierpnia 2019 r.
lokalizacja – miejsce za spichlerzami
przy ul. Towarowej w Bornem Sulinowie – działka nr 10/5; 9/1 obr.05

 1. Miejsce za spichlerzami przy ul. Towarowej w Bornem Sulinowie dalej zwane terenem Zlotu, stanowi własność Miasta Borne Sulinowo.
 2. Administrowanie terenem Zlotu prowadzą: Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.
 3. Organizatorami XVI Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych są Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Urząd Miejski w Bornem Sulinowie.

§ 1
WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Na teren Zlotu mogą wchodzić widzowie z wyłączeniem:
  1. terenu obozowiska tj. miejsca wydzielonego przy Sztabie Zlotu na organizację noclegów tylko dla zarejestrowanych uczestników imprezy. Na teren ten mogą wejść jedynie osoby posiadające stosowną opaskę,
  2. tankodromu tj. terenu udostępnionego dla potrzeb organizacji przewozu osób z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.
 2. Każda osoba znajdująca się na terenie Zlotu winna obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom Organizatorów.
 3. Na terenie Zlotu jak i w sąsiedztwie obowiązuje zakaz:
  1. spożywania napojów alkoholowych poza strefami wyznaczonymi przez Organizatorów,
  2. wnoszenia, posiadania lub używania środków odurzających, psychotropowych lub podobnie działających,
  3. wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Zlotu bez kagańca i smyczy, właściciele psów i innych zwierząt przebywających na terenie Zlotu, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich zachowanie,
  4. wchodzenia poza oznaczone i wytyczone zaplecza socjalne dla służb obsługujących imprezę masową,
  5. niszczenia i dewastacji oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, ławek, koszy na śmieci, urządzeń, sprzętu i wszystkich innych rzeczy znajdujących się na terenie Zlotu,
  6. rzucania jakimikolwiek przedmiotami, mogącymi stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Zlotu,
  7. wieszania reklam bez zgody Organizatorów,
  8. zaśmiecania terenu imprezy, odpady, śmieci i resztki żywności należy wrzucać do przygotowanych do tego celu koszy i kontenerów.
 4. Zabrania się wnoszenia na teren Zlotu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, takich jak: butelki itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału.
 5. Osoby obecne na terenie Zlotu zobowiązane są stosować się do poleceń Porządkowych Organizatorów i Służb Porządkowych.
 6. Za osoby małoletnie przebywające na terenie Zlotu odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.
 7. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie Zlotu bez dozoru właściciela.
 8. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na ternie Zlotu powinny:
  1. natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
  2. unikać paniki,
  3. stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
  4. kierować się do wyjść ewakuacyjnych,
  5. nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 9. Na terenie Zlotu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP.

§ 2
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Podczas imprez plenerowych obowiązuje osobny regulamin zgodny z postanowieniami Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.