Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych

„Gąsienice i Podkowy” Borne Sulinowo

Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy" Borne Sulinowo

Regulamin reżimu sanitarnego

Regulamin reżimu sanitarnego dotyczący zasad bezpiecznego funkcjonowania

w trakcie SPOTKANIA MIŁOŚNIKÓW POJAZDÓW MILITARNYCH
BORNE SULINOWO 2021

 1. Niniejszy regulamin został opracowany w celu określenia zasad zachowania bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania.
 1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wydarzenia znajdujących się na terenie Spotkania Miłośników Pojazdów Militarnych w dniach 12-15 sierpnia 2021r.
 1. Na stanowisko do spraw zdrowotnych Organizator imprezy powołuje Jednostkę Ratownictwa Medycznego „MEDICA” pod kierownictwem Pana Tomasza Mazura.
 1. Organizator zapewnia środki do dezynfekcji rąk, które będą ustawione przy wejściu na teren imprezy oraz przy sanitariatach.
 1. Przed wejściem na teren Spotkania uczestnicy zobowiązani są do:
  • zachowania bezpiecznej odległości w kolejce do wejścia (min. 2m),
  • dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu lub posiadania rękawiczek,
  • zasłonięcia nosa i ust przed wejściem,
  • zaopatrzenia się we własnym zakresie w indywidualne środki ochrony tj. maseczka, rękawiczki, płyn do dezynfekcji.
 1. Uczestnicy przebywający na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do komunikatów ogłaszanych przez Organizatora, pracowników obsługi i służb ochrony.
 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi Organizator wprowadza system sprzedaży biletów „online”.
 1. Osoba nie stosująca się do w/w wytycznych może zostać niewpuszczona lub poproszona o opuszczenie terenu w trakcie trwania imprezy. W takim przypadku uczestnikowi Spotkania nie przysługują żadne roszczenia.