XIV Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych

„Gąsienice i Podkowy” Borne Sulinowo

XIV Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy" Borne Sulinowo

Regulamin Żandarmerii Zlotowej

1. W celu zapewnienia ładu i porządku publicznego na Zlocie Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie, Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa  działając zgodnie z postanowieniami  Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504, Dz. U z 2013 r. poz. 611,628,829, z 2014 r. poz. 693, z 2015 r. poz. 1707), powołuje służbę porządkową zwaną Żandarmerią Zlotową.

2. Bezpośrednimi działaniami służby kieruje Szef Żandarmerii wyznaczony przez Zarząd Stowarzyszenia, który w razie potrzeby może wyznaczyć dodatkowo Dowódców Oddziałów Żandarmerii.

3. Członkiem Żandarmerii Zlotowej może być osoba pełnoletnia, w pełni sprawna fizycznie i psychicznie, nie karana.

4. W czasie pełnienia służby członkowie Żandarmerii Zlotowej występują w posiadanym przez siebie, w miarę jednolitym umundurowaniu z numerowanymi identyfikatorami Żandarmerii Zlotowej i z naramiennikiem  z  herbem Bornego Sulinowa i napisem „Żandarmeria Zlotowa

5. Do zadań Żandarmerii Zlotowej należy:

 • obstawa bram wjazdowych/wejściowych na teren Zlotu,
 • wpuszczanie na teren Zlotu tylko uczestników i gości (identyfikatory lub zaproszenia) oraz    samochodów   z przepustkami,
 • udzielanie informacji,
 • patrolowanie terenu i dróg zlotowych, w tym zwracanie uwagi na stan ogrodzeń,
 • kontrola osób przebywających na terenie Zlotu,
 • zatrzymywanie osób nieuprawnionych do przebywania na terenie Zlotu i na polecenie  
 • przełożonego wyprowadzanie ich poza teren Zlotu,
 • nadzorowanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Zlotu,
 • współpraca ze służbą  medyczną,  Policją, Strażą Miejską i profesjonalną ochroną
 • wyznaczanie miejsc parkingowych,
 • utrzymywanie porządku podczas imprez centralnych, odbywających się na terenie Zlotu i poza terenem Zlotu,
 • udzielanie pierwszej pomocy ewentualnym poszkodowanym w nieszczęśliwych zdarzeniach na terenie Zlotu.

6. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia porządku publicznego bądź napotkania na nieuzasadniony opór ze strony osoby wzywanej do zaprzestania działań niezgodnych z postanowieniami Regulaminu Zlotu, członek Żandarmerii Zlotowej ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Komendanta Żandarmerii, Kierownika ds. Bezpieczeństwa lub Komandora Zlotu, którzy oceniają konieczność dalszych działań z udziałem: Agencji Ochrony zatrudnionej na Zlocie,  Policji lub Straży Miejskiej

ZARZĄD
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MILITARNEJ HISTORII
BORNEGO SULINOWA