Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych

„Gąsienice i Podkowy” Borne Sulinowo

Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy" Borne Sulinowo

Regulamin Żandarmerii Zlotowej

 1. W celu zapewnienia ładu i porządku publicznego na Zlocie Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie, Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa działając zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504, Dz. U z 2013 r. poz. 611,628,829, z 2014 r. poz. 693, z 2015 r. poz. 1707), powołuje służbę porządkową zwaną Żandarmerią Zlotową.
 2. Bezpośrednimi działaniami służby kieruje Szef Żandarmerii wyznaczony przez Zarząd Stowarzyszenia, który w razie potrzeby może wyznaczyć dodatkowo Dowódców Oddziałów Żandarmerii.
 3. Członkiem Żandarmerii Zlotowej może być osoba pełnoletnia, w pełni sprawna fizycznie i psychicznie, nie karana.
 4. W czasie pełnienia służby członkowie Żandarmerii Zlotowej występują w posiadanym przez siebie, w miarę jednolitym umundurowaniu z identyfikatorami Żandarmerii Zlotowej i z naramiennikiem z herbem Bornego Sulinowa i napisem „Żandarmeria Zlotowa”
 5. Do zadań Żandarmerii Zlotowej należy:
  • obstawa bram wjazdowych/wejściowych na teren Zlotu,
  • wpuszczanie na teren Zlotu tylko uczestników i gości (identyfikatory lub zaproszenia) oraz samochodów z przepustkami,
  • udzielanie informacji,
  • patrolowanie terenu i dróg zlotowych, w tym zwracanie uwagi na stan ogrodzeń,
  • kontrola osób przebywających na terenie Zlotu,
  • zatrzymywanie osób nieuprawnionych do przebywania na terenie Zlotu i na polecenie przełożonego wyprowadzanie ich poza teren Zlotu,
  • nadzorowanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Zlotu,
  • współpraca ze służbą medyczną, Policją, Strażą Miejską i profesjonalną ochroną
  • wyznaczanie miejsc parkingowych,
  • utrzymywanie porządku podczas imprez centralnych, odbywających się na terenie Zlotu i poza terenem Zlotu,
  • udzielanie pierwszej pomocy ewentualnym poszkodowanym w nieszczęśliwych zdarzeniach na terenie Zlotu.
 6. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia porządku publicznego bądź napotkania na nieuzasadniony opór ze strony osoby wzywanej do zaprzestania działań niezgodnych z postanowieniami Regulaminu Zlotu, członek Żandarmerii Zlotowej ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Komendanta Żandarmerii, Kierownika ds. Bezpieczeństwa lub Komandora Zlotu, którzy oceniają konieczność dalszych działań z udziałem: Agencji Ochrony zatrudnionej na Zlocie, Policji lub Straży Miejskiej

ZARZĄD
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MILITARNEJ HISTORII
BORNEGO SULINOWA