KOMUNIKAT

6 marca 2016

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa informuje, że

WALNE ZEBRANIE WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 19 MARCA 2016 R O GODZINIE 15.00

W BUDYNKU KULTURALNO-OŚWIATOWYM W BORNEM SULINOWIE
PRZY AL.NIEPODLEGŁOŚCI 28 (obok czołgu)

Program zebrania poniżej.

Prezes Stowarzyszenia
Wiesław Bartoszek


PROGRAM
WALNEGO ZEBRANIA WYBORCZEGO CZONKÓW
STOWARZYSENIA MIŁOŚNIKÓW MILITARNEJ HISTORII BORNEGO SULINOWA
W DNIU 19 MARCA 2016 R.

1. Otwarcie zebrania i przedstawienie Regulaminu obrad
2. Wybór Przewodniczącego zebrania, protokólantów i Komisji Mandatowej.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie programu zebrania.
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności zebrania.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2015.
7. Sprawozdanie finansowe za rok 2015.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
11. Podjęcie uchwały o odwołaniu Zarządu Stowarzyszenia.
12. Podjęcie uchwały o odwołaniu Komisji Rewizyjnej.
13. Zgłaszanie kandydatur na funkcje Prezesa Stowarzyszenia
14. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyborów Prezesa.
15. Wybory Prezesa Stowarzyszenia.
16. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu Stowarzyszenia
17. Wybór Komisji Skrutacyjnej do Zarządu.
18. Wybory Zarządu Stowarzyszenia.
19. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
20. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyborów Komisji Rewizyjnej.
21. Wybory Komisji Rewizyjnej.
22. Podjęcie uchwał o wybraniu nowego Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
23. Przedstawienie Planu Pracy Stowarzyszenia na rok 2016 i dyskusja nad założeniami planu.
24. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu planu pracy.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad.

Prezes Stowarzyszenia
Wiesław Bartoszek