KOMUNIKAT

8 lutego 2017

Zarząd Stowarzyszenia Militarnej Historii Bornego Sulinowa informuje, ze

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia za rok 2016 odbędzie się w dniu 18 marca 2017 r. o godz. 16.00 w Pensjonacie „PRL” w Bornem Sulinowie, ul. Lipowa 4. W przypadku braku wymaganej dla podejmowania uchwał statutowej liczby członków, zebrania odbędzie się w drugim terminie – w dniu 18.o3.2017 r. o godz. 16.15.

Proponowany porządek walnego zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i przedstawienie Regulaminu obrad
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania, protokólantów i Komisji Mandatowej.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie programu zebrania.
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności zebrania.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2016.
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2016.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla zarządu.
 11. Przedstawienie propozycji dokonania zmian w statucie stowarzyszenia.
  (dot. zmiany siedziby stowarzyszenia i zmian wynikających z nowelizacji Ustawy o stowarzyszeniach)
 12. Podjęcie uchwały o dokonaniu zmian w Statucie.
 13. Przedstawienie Planu Pracy Stowarzyszenia na rok 2017 i dyskusja nad założeniami planu.
 14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu planu pracy.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Prezes Stowarzyszenia
Jarosław Marczyński