Walne Zebranie Sprawozdawcze

UWAGA!
Zmiana miejsca Walnego Zebrania Sprawozdawczego 23 marca br. na GALERIĘ PRL, ul. Lipowa 4a.


Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 23 marca 2019 r. o godz. 17:00 w GALERII PRL, ul. Lipowa 4a w Bornem Sulinowie

PROGRAM
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MILITARNEJ HISTORII BORNEGO SULINOWA
W DNIU 23 MARCA 2019 R.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór protokolanta zebrania i Komisji Mandatowej.
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności zebrania.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie PROGRAMU ZEBRANIA.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w  2018 roku.
 8. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla zarządu.
 12. Przedstawienie Planu Pracy Stowarzyszenia na rok 2019 i dyskusja nad założeniami planu.
 13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu planu pracy.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.