WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE członków Stowarzyszenia odbędzie się 7 marca o godz. 17:00 w Pensjonacie ANI przy ul. Spacerowej 5 w Bornem Sulinowie.

PROGRAM
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MILITARNEJ HISTORII
BORNEGO SULINOWA

W DNIU 7 MARCA 2020 R.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Powołanie Prezydium Walnego Zebrania.
 4. Wybór Komisji Mandatowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności zebrania.
 6. Przedstawienie i zatwierdzenie programu zebrania.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie finansowe za rok 2019.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 13. Podjęcie uchwały o odwołaniu Zarządu Stowarzyszenia.
 14. Podjęcie uchwały o odwołaniu Komisji Rewizyjnej.
 15. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyborów Prezesa.
 16. Zgłaszanie kandydatur na funkcje Prezesa Stowarzyszenia
 17. Wybory Prezesa Stowarzyszenia.
 18. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyborów Zarządu.
 19. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu Stowarzyszenia.
 20. Wybory Zarządu Stowarzyszenia.
 21. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyborów Komisji Rewizyjnej.
 22. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
 23. Wybory Komisji Rewizyjnej.
 24. Podjęcie uchwał o wybraniu nowego Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 25. Podjęcie uchwały o zmianie wysokości składki członkowskiej.
 26. Przedstawienie Planu Pracy Stowarzyszenia na rok 2020 i dyskusja nad założeniami planu.
 27. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu planu pracy.
 28. Wolne wnioski.
 29. Zamknięcie obrad.