WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się 17 marca 2018 r. o godz. 16.00 w Ośrodku Konferencyjno -Wypoczynkowym „MARINA” ul. Jeziorna 9.

Dla członków Stowarzyszenia przyjeżdżających z terenu istnieje możliwość rezerwacji noclegu w atrakcyjnej cenie www.bornemarina.pl


PROGRAM
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZONKÓW
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MILITARNEJ HISTORII
BORNEGO SULINOWA
W DNIU 17 MARCA 2018 R.

 1. Otwarcie zebrania i przedstawienie Regulaminu obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Powołanie Prezydium Walnego Zebrania.
 4. Wybór Komisji Mandatowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności zebrania.
 6. Przedstawienie i zatwierdzenie programu zebrania.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok.
 9. Sprawozdanie finansowe za rok 2017.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 13. Podjęcie uchwały o odwołaniu Zarządu Stowarzyszenia.
 14. Podjęcie uchwały o odwołaniu Komisji Rewizyjnej.
 15. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyborów Prezesa.
 16. Zgłaszanie kandydatur na funkcje Prezesa Stowarzyszenia
 17. Wybory Prezesa Stowarzyszenia.
 18. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyborów Zarządu.
 19. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu Stowarzyszenia.
 20. Wybory Zarządu Stowarzyszenia.
 21. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyborów Komisji Rewizyjnej.
 22. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
 23. Wybory Komisji Rewizyjnej.
 24. Podjęcie uchwał o wybraniu nowego Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 25. Podjęcie uchwały o zmianie wysokości składki członkowskiej.
 26. Przedstawienie Planu Pracy Stowarzyszenia na rok 2018 i dyskusja nad założeniami planu.
 27. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu planu pracy.
 28. Wolne wnioski.
 29. Zamknięcie obrad.