regulamin poligonu

REGULAMIN
VIII POLIGONU ZIMOWEGO BORNE SULINOWO 2019

 1. Organizatorem VIII Poligonu Zimowego Borne Sulinowo 2019 jest:

– Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa,

Współorganizatorem – Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.           

 1. ”Poligon” odbywa się na wydzielonym i oznakowanym terenie przy ul. Towarowej w Bornem Sulinowie w terminie 1 do 3 lutego 2019 r.
 2. Uczestnikami imprezy mogą być pełnoletni posiadacze pojazdów militarnych, członkowie Grup Rekonstrukcji Historycznej oraz inne osoby zainteresowane tematyką militarną po uiszczeniu opłaty wstępu – 35,00 zł.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w „Poligonie” wyłącznie w towarzystwie odpowiedzialnych za nie osób dorosłych. Uczestnicy potwierdzają swoją obecność na imprezie poprzez uiszczenie opłaty w sztabie. Uczestnikiem imprezy staje się osoba, która otrzymała numerowany identyfikator w postaci opaski.

 1. Uczestnik „Poligonu” zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Podczas trwania „Poligonu” zakazane są wszelkie działania mogące kojarzyć się z propagowaniem ideologii nazistowskiej i komunistycznej.  Dz.U. 2017.0.2204 – art. 256 Kodeksu Karnego:

§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.

 1. Nad porządkiem i bezpieczeństwem publicznym w czasie „Poligonu” czuwa zorganizowana przez Organizatora służba porządkowa (Żandarmeria Zlotowa), współdziałająca w razie konieczności ze Strażą Miejską i Policją Państwową. Polecenia służb porządkowych wydane zgodnie z zakresem ich działania, muszą być bezwzględnie respektowane, pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w „Poligonie”.
 2. Na odznaczoną wyraźnie część obozową terenu „Poligonu” wstęp mają wyłącznie uczestnicy imprezy wraz ze swymi pojazdami i sprzętem obozowym.
 3. Zabrania się na terenie obozowiska składowania materiałów pirotechnicznych, paliw oraz tankowania pojazdów.
 4. Na terenie obozowiska nie wolno bez zgody organizatorów prowadzić żadnych prac ziemnych (budowa okopów, ziemianek itp.)
 5. Na terenie ”czołgowiska” przez cały czas trwania imprezy obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. Po terenie wyznaczonym jako „czołgowisko” z torem przeszkód terenowych mogą poruszać  się wyłącznie pojazdy zakwalifikowane przez organizatorów jako „pojazdy wojskowe”, technicznie sprawne, nie zagrażające życiu i zdrowiu uczestników. Wjazd na “czołgowisko” dozwolony jest jedynie w godzinach 9.00 do 21.00.
 7. Ruchem pojazdów na „czołgowisku” zarządzają osoby wyznaczone przez organizatorów. Uczestnicy „Poligonu” wjeżdżający na teren „czołgowiska” zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się wydawanym poleceniom.
 8. Dopuszcza się wstęp na teren „czołgowiska” osób chcących skorzystać z przejażdżki pojazdami wojskowymi, jedynie w miejscu wyraźnie oznaczonym przez Organizatora, z zachowaniem szczególnej staranności i ostrożności podczas świadczenia usług przewozu osób. Właściciele i  kierujący pojazdami chcący przewozić pasażerów wykupują stanowisko dla pojazdów którymi będą przewożone osoby i podpisują z Organizatorem odpowiednią umowę. Czynią to na własną odpowiedzialność i osobiście ponoszą konsekwencje karne i cywilno-prawne w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, powinni  więc  posiadać ważne ubezpieczenie OC. Osoby korzystające z przejażdżek czynią to na własną odpowiedzialność.
 9. Zakazuje się prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów.
 11. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 12. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy, Organizatora oraz sponsorów.
 13. Każda osoba wchodząc na Teren Imprezy zatwierdza znajomość niniejszego Regulaminu imprezy i potwierdza swoją tożsamość jako Uczestnik Imprezy. Tym samym zgadza się na publikację i utrwalanie swojego wizerunku: na filmowanie oraz wykorzystanie tych ujęć do produkcji materiałów, a następnie rozpowszechnienie dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, bez możliwości ingerencji w jego formę.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np.: odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym.
 15. Wynikłe w czasie „Poligonu” sprawy sporne między uczestnikami i przedstawicielami organizatorów rozstrzygane będą niezwłocznie przez urzędujących członków Sztabu Poligonu.
 16. Osoby winne rażącego naruszenia postanowień Regulaminu będą usunięte z terenu imprezy.

ORGANIZATORZY