regulamin poligonu

REGULAMIN
VII POLIGONU ZIMOWEGO BORNE SULINOWO 2018

1. Organizatorem VII Poligonu Zimowego Borne Sulinowo 2018 jest:

– Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa.

2. ”Poligon” odbywa się na wydzielonym i oznakowanym terenie przy ul. Towarowej w Bornem Sulinowie w terminie 02 do 04 lutego 2018 r.

3. Uczestnikami imprezy mogą być pełnoletni posiadacze pojazdów militarnych, członkowie Grup Rekonstrukcji Historycznej oraz inne osoby zainteresowane tematyką militarną po uiszczeniu opłaty wstępu – 20,00 zł.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w „Poligonie” wyłącznie w towarzystwie odpowiedzialnych za nie osób dorosłych. Uczestnicy potwierdzają swoją obecność na imprezie poprzez uiszczenie opłaty w sztabie.

4. Uczestnik „Poligonu” zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

5 . Podczas trwania imprezy zakazane są wszelkie działania mogące kojarzyć się z propagowaniem ideologii nazistowskiej i komunistycznej.

6. Nad porządkiem i bezpieczeństwem publicznym w czasie „Poligonu” czuwa zorganizowana przez Organizatora służba porządkowa (Żandarmeria Zlotowa), współdziałająca w razie konieczności ze Strażą Miejską i Policją Państwową. Polecenia służb porządkowych wydane zgodnie z zakresem ich działania, muszą być bezwzględnie respektowane, pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w „Poligonie”.

7. Na odznaczoną wyraźnie część obozową terenu „Poligonu” wstęp mają wyłącznie uczestnicy imprezy wraz ze swymi pojazdami i sprzętem obozowym.

8. Zabrania się na terenie obozowiska składowania materiałów pirotechnicznych, paliw oraz tankowania pojazdów.

9. Na terenie obozowiska nie wolno bez zgody organizatorów prowadzić żadnych prac ziemnych (budowa okopów, ziemianek itp.)

10. Na terenie ”czołgowiska” przez cały czas trwania imprezy obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

11. Po terenie wyznaczonym jako „czołgowisko” z torem przeszkód terenowych mogą poruszać się wyłącznie pojazdy zakwalifikowane przez organizatorów jako „pojazdy wojskowe”, technicznie sprawne, nie zagrażające życiu i zdrowiu uczestników. Wjazd na “czołgowisko” dozwolony jest jedynie w godzinach 9 do 21.

12. Ruchem pojazdów na „czołgowisku” zarządzają osoby wyznaczone przez organizatorów. Uczestnicy „Poligonu” wjeżdżający na teren „czołgowiska” zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się wydawanym poleceniom.

13. Dopuszcza się wstęp na teren „czołgowiska” osób chcących skorzystać z przejażdżki pojazdami wojskowymi, jedynie w miejscu wyraźnie oznaczonym przez Organizatora, z zachowaniem szczególnej staranności i ostrożności podczas świadczenia usług przewozu osób. Właściciele i kierujący pojazdami chcący przewozić pasażerów czynią to na własną odpowiedzialność i osobiście ponoszą konsekwencje karne i cywilno-prawne w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, powinni więc posiadać ważne ubezpieczenie OC. Osoby korzystające z przejażdżek czynią to na własną odpowiedzialność.

14. Zakazuje się prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.

15. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów.

16. Każda osoba wchodząc na Teren Imprezy zatwierdza znajomość niniejszego regulaminu imprezy i potwierdza swoją tożsamość jako Uczestnik Imprezy. Tym samym zgadza się na filmowanie oraz wykorzystanie tych ujęć do produkcji materiału, a następnie rozpowszechnieniu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

17. Wynikłe w czasie „Poligonu” sprawy sporne między uczestnikami i przedstawicielami organizatorów rozstrzygane będą niezwłocznie przez urzędujących członków Sztabu Poligonu.

18. Osoby winne rażącego naruszenia postanowień Regulaminu będą usunięte z terenu imprezy.

ORGANIZATOR

Galeria

organizatorzy